Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Erasmus+: Strategische partnerschappen (onderwijs, opleiding, jeugdzaken) (KA2)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Internationale samenwerking, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

Het programma Erasmus+ lanceert, ten gevolge van de COVID-19-situatie, een bijkomende specifieke oproep.


De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake ‘‘strategische partnerschappen’’ tussen instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 2.

« Erasmus+ » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020 (cf. programmafiche, infra). Het heeft niet alleen betrekking op jongeren, maar ook op volwassenen.

Kernactie nr 2 (KA2 / Key Action 2 KA2 in het Engels) van het programma beoogt de samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen.

Deze « strategische partnerschappen » hebben als doel de samenwerking, van elkaar leren en de uitwisseling van ervaringen op Europees niveau aan te moedigen in de drie betreffende domeinen.

De Europese Commissie onderscheidt 2 soorten strategische partnerschappen :
1) partnerschappen ter ondersteuning van innovatie : moeten leiden tot innovatieve resultaten en/of intensieve verspreidings- of exploitatieactiviteiten van bestaande/nieuwe producten of vernieuwende ideeën
2) partnerschappen met het oog op de uitwisseling van goede praktijken (teneinde capaciteiten te ontwikkelen om internationaal samen te werken), o.m. :
- scholenuitwisselingen
- « transnationale jongereninitiatieven »

Om een financiering te krijgen moeten de strategische partnerschappen gericht zijn op ofwel a) minstens één horizontale prioriteit (infra) ofwel b) minstens één specifieke prioriteit in relatie met onderwijs, opleiding of jeugdzaken. De gedecentraliseerde agentschappen kunnen meer aandacht schenken aan de prioriteiten die bijzonder relevant zijn op hun grondgebied en mogelijke kandidaten hiervan informeren op hun officiële website (infra).

Horizontale prioriteiten :
- verwerving van vaardigheden en kerncompetenties
- sociale inclusie
- open en innoverende praktijken in de digitale wereld
- ondersteuning van opleiders, jeugdwerkers, verantwoordelijken van het onderwijs en hulppersoneel
- transparantie en erkenning van competenties en certificaten
- duurzame investeringen, kwaliteit en efficiëntie in het onderwijsstelsels, de opleidingen en de programma’s
  voor de jongeren
- sociale en educatieve waarden van het Europees cultureel patrimonium
- gemeenschappelijke waarden en burgerparticipatie
- bewustmaking t.a.v. het milieu en de klimaatverandering

Voor meer details betreffende de horizontale prioriteiten : cf. programmagids, pag. 100-101 (infra).

Voor de specifieke prioriteiten en de gefinancierde activiteiten : cf. programmagids, pag. 102-106 (infra).

Om in te spelen op de omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, ondersteunt het programma Erasmus+ in 2020 eveneens :
- strategische partnerschappen ter voorbereiding op digitaal onderwijs, gericht op het versterken
  van de onderwijs- en opleidingsstelsels om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de plotselinge
  overgang naar online- en afstandsonderwijs, o.m. door leerkrachten te helpen bij het ontwikkelen van
  digitale vaardigheden met behoud van het inclusief karakter van de leermogelijkheden
- strategische partnerschappen voor de creativiteit voor organisaties die actief zijn op het gebied van
  formeel, informeel en niet-formeel onderwijs, evenals in creatieve en culturele sectoren, en die gericht zijn
  op het verbeteren van de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die de creativiteit vergroten en
  bijdragen aan de veerkracht en de hervatting van de culturele en creatieve sectoren

Voor meer informatie : cf. Programmagids, pag. 115-121 (infra).


Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken
  en sport, waaronder de gemeenten
- groepen jongeren (13 tot 30 jaar) die actief zijn in de jeugdsector, maar niet noodzakelijk in het kader van
  een jeugdorganisatie

De strategische projecten « transnationale jongereninitiatieven » (supra) in het bijzonder mogen enkel ingediend en uitgevoerd worden door informele groepen van jongeren.

Aantal partners te vinden


Algemene regel
: minstens 2 partners uit 2 andere « programmalanden ».  Er wordt geen max. aantal begunstigden vooropgesteld, maar het budget is beperkt tot het equivalent van max. 10 begunstigden.

Uitzonderingen : minstens 1 partner uit 1 ander « programmaland » voor partnerschappen
- op het gebied van jeugdzaken
- tussen scholen (2 tot 6 scholen : aangezien de definitie van een “school” per land wordt vastgelegd, is het
  aangeraden om het gedecentraliseerde agentschap te contacteren (infra) om na te gaan of de school in
  aanmerking komt).

Er kunnen ook « geassocieerde partners » uit de publieke of private sector betrokken worden die bijdragen tot de uitvoering van een specifieke activiteit, voor de verspreiding van de resultaten of voor de duurzaamheid van het project, maar die hiervoor niet gefinancierd zullen worden. De evenementen met een vermenig-
vuldigingseffect mogen ook plaats vinden in de landen van de geassocieerde partners, op voorwaarde dat dit kan gerechtvaardigd worden.

Looptijd van de projecten

Cf. Programmagids, pag. 108-119 (infra).

Evaluatiecriteria

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project
- kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsmodaliteiten
- impact en verspreiding

Voor meer details: cf. Programmagids, pag. 110-121 (infra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag wordt berekend door 12.500 euro te vermenigvuldigen met het aantal maanden en bedraagt max. 450.000 euro voor projecten met een looptijd van 3 jaar.

Bij wijze van uitzondering wordt een maximumbedrag van 16.500 euro per jaar en per deelnemende onderwijsinstelling toegekend aan partnerschappen voor uitwisselingen tussen scholen.

De subsidies voor strategische partnerschappen als antwoord op de COVID-19-situatie bedragen max. 15.000 euro voor projecten met een looptijd van 12 maanden en max. 300.000 euro voor projecten met een looptijd van 24 maanden.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
* voor de 2 soorten partnerschappen :
  - beheer en uitvoering van het project, waaronder de communicatie
  - transnationale vergaderingen in één van de partnerlanden (niet voor uitwisselingen tussen scholen)
  - uitbesteding en aankoop van goederen / diensten (75% van de subsidiabele kosten, max. 50.000 euro)
  - ondersteuning van specifieke behoeften (betreffende deelnemers met een handicap)
* enkel voor strategische partnerschappen die innovatie ondersteunen :
  - intellectuele productie
  - evenementen met multiplicatoreffect

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 122-130 (infra).

Procedure
Algemene procedure

Cf. document met de algemene procedure in de rubriek ‘‘Procedure’’ van de programmafiche « Erasmus+ » (infra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moet het formulier (en de bijlagen) ingevuld en op tijd ingediend worden. Het formulier is beschikbaar op de website van de beheerders :

a. de strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding worden op het Vlaamse
    niveau beheerd door de vzw EPOS.  Het formulier en de bijlagen zijn hier beschikbaar.

Bijzonder geval voor de strategische partnerschappen tussen scholen: één van de twee scholen dient de aanvraag in in naam van de partner of van alle partners, maar elke school moet een overeenkomst ondertekenen met het nationaal agentschap waarvan het afhangt (EPOS voor de Nederlandstalige Gemeenschap).

b. de strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken worden op het Vlaamse niveau
    beheerd door de vzw Youth in Action (JINT) : de aanvraagformulieren en bijlagen zijn hier beschikbaar.

Indien u partner bent, dan zal de coördinator het project bij zijn eigen nationaal agentschap indienen (opgelet, de keuze van « de Europese prioriteiten in een nationaal kader » kan veranderen). Voorts kan een consortium slechts één project per deadline indienen en enkel bij een nationaal agentschap.

Termijn voor het indienen van aanvragen

Voor de strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en vorming, enkel als antwoord op de COVID-19-situatie : 29 oktober 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 maart 2021 en
30 juni 2021.


Voor de strategische partnerschappen enkel op het gebied van jeugdzaken :
- 5 februari 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 juni 2020 en 30 september 2020
- 7 mei 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021
- 1 oktober 2020 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 februari 2021 en 31 mei 2021


Praktische inlichtingen
Gedecentraliseerde agentschappen

Onderwijs en opleiding :
EPOS
Hendrik Consciencegebouw, 7C
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Tel 02 553 97 31  -  www.epos-vlaanderen.be

Jeugd :
JINT vzw
Grétrystraat, 26
1000 Brussel

Tel 02 209 07 20  -  jint@jint.be  -  www.jint.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Oproep, officieel programmagids, …) zijn terug te vinden in de programmafiche « Erasmus+ ».
Commentaar
Om partners te vinden voor partnerschappen op het gebied van jeugdzaken :
- Otlas (voorbeeld profiel Houffalize).
- De Jint publiceert regelmatig informatie voor contactseminaries in het buitenland om partners te vinden.
  De verplaatsingskosten worden terugbetaald.

Om partners te vinden voor partnerschappen op het gebied van onderwijs en vorming :
- School Education Gateway (in het Engels)
- www.etwinning.net (in het Nederlands)
Datum van de laatste update
02-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links