Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW)
Subsidiërende overheid
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Financiën
Voorwerp
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kent jaarlijks, via het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW), financiële middelen toe aan de OCMW’s van het BHG om hun algemene financiering te verzekeren.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Het aandeel in de begroting van het BFMW wordt door de GGC aan de OCMW’s van het BHG toegekend zonder specifieke bestemming.

Verdeling

Het krediet wordt onder de OCMW’s verdeeld op basis van de verdeelsleutel van de definitieve bedragen van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten en de OCMW’s (cf. fiche ADG).

Voor meer details : cf. art. 6, 11 en 12 van Ordonnantie 2017 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Het BFMW wordt gestijfd door bijdragen van de ADG (cf. fiche, supra) en door een rechtstreekse financiering .

Budget 2019 : 29.520.000 euro.

Betaling


Het bedrag van de globale BFMW-dotatie van het BHG aan de GGC wordt jaarlijks, uiterlijk op 31 mei en in één keer, uitbetaald.

Vervolgens verdeelt de GGC dit globaal bedrag onder de 19 OCMW’s a.d.h.v. de driejaarlijkse verdeelsleutel, berekend door BPB, en worden de bedragen aan de 19 OCMW’s zo snel mogelijk uitbetaald.

Vanaf het begrotingsjaar 2019 zal de uitbetaling aan de 19 OCMW’s door de GGC in één enkele schijf gebeuren (tegenover 2 schijven tot begrotingsjaar 2018).
Procedure
Het Verenigd College zal het eindbedrag van ambstwege toekennen aan het OCMW van de overeenstemmende gemeente.
Praktische inlichtingen
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Dienst Bijstand aan personen
Louisalaan, 183
1050 Brussel

Dhr. Miguel RWUBU  -  Tel 02 552 01 85  -  mrwubu@ggc.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
28.03.2019 BBHR tot toekenning aan de gemeenten van het BHG, aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de Brusselse Agglomeratie van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van 2019 (cf. document op de site van BPB). [kolom A van de bijgevoegde lijst nr. 13]

27.07.2017 Ordonnantie van het BHG en de GGC tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017 (B.S., 21.09.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 313450


08.07.1976 Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 05.08.1976). [art. 105]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 17967

Datum van de laatste update
21-06-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links