Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Energiepremies 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Openbare vastgoedmaatschappijen, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Besturen belast met het beheer van het tijdelijke van de erkende erediensten, Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Kerkfabrieken en kerkraden, Intercommunales, Bestuursorganen van de erkende erediensten (andere dan kerkfabrieken en kerkraden), Rechtspersonen die onroerende goederen beheren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de moraal, Politiezones, Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, energiepremies om de energieprestaties van alle gebouwen in het BHG te verbeteren.

De energiepremies worden beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Komen in aanmerking voor de basispremies (Cat. A) :
- de gemeenten
- de OCMW’s

Komen in aanmerking voor de voorkeurpremies (Cat. C) :
 • Volgende rechtspersonen :
  - de Sociaal Verhuurkantoren (SVK, cf. fiche)
  - de Openbare Vastgoedmaatschappijen
  - het Woningfonds
  - de mede-eigendommen : de rechtspersonen waarvan de juridische vorm een « vereniging van
    mede-eigenaars » (VME) is
  - de rechtspersonen die een huurovereenkomst met een SVK hebben afgesloten (cf. fiche, supra)
 • Volgende collectiviteiten :
  - crèches en kinderdagverblijven
  - onderwijsinstellingen (kleuter, lager, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs)
  - opvangtehuizen of instellingen met huisvesting voor ouderen of personen met een handicap
  - sportcomplexen
  - beschutte en sociale werkplaatsen
Voor meer details : cf. Punt 6 in de « Algemene voorwaarden energiepremies 2020 » (infra).

Studies en werken

De premies moeten betrekking hebben op volgende werken en studies :
  A. Energieaudit en -studie
  B. Isolatie en verluchting
      1. Dakisolatie
      2. Isolatie van de muren
      3. Vloerisolatie
      4. Superisolerende beglazing
      5. Efficiënte mechanische ventilatie
  C. Warmte
      1. Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas
      2. ---
      3. Temperatuurregeling
      4. Warmtepomp – Verwarming
      5. Warmtepomp - Sanitair warm water
      6. Collectieve verbuizing
      7. Zonneboiler
      8. Periodieke controle PEB
Meer details in de « Gids van technische voorwaarden 2020 » (infra).
Bedrag en betaling
Max. 90% van het bedrag van de subsidiabele investeringen en max. 200.000 euro per gebouw.

Voor meer details : cf. « Overzichtstabel van de premies 2020 » (infra).
Procedure
Standaardprocedure (premiaanvraag NA uitvoering van de werken)

Het aanvraagformulier moet na de uitvoering van de werken en binnen de 12 maanden volgend op de eindfactuur naar Leefmilieu Brussel verstuurd worden (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, infra).

Procedure met premiebelofteaanvraag (premieaanvraag VOOR uitvoering van de werken)

1. Het aanvraagformulier voor de premiebelofte moet voor de uitvoering van de werken naar Leefmilieu
    Brussel verstuurd worden
2. Het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de premiebelofte moet na de uitvoering van de werken
    naar Leefmilieu Brussel verstuurd worden

Cf. formulieren op de site van Leefmilieu Brussel (infra).

Voor meer details : cf. pag. 12-13 in de « Algemene voorwaarden energiepremies 2020 » (infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Departement Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86 C
1000 Brussel

Facilitator Duurzame Gebouwen  -  Tel 0800 85 775  -  facilitator@leefmilieu.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel :
- Brochure « Energiepremies 2020 »
- Overzichtstabel van de premies 2020
- Algemene voorwaarden Energiepremies 2020
- Gids van technische voorwaarden 2020
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene voorwaarden energiepremies 2020 (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, supra).

19.12.2019 BBHR houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie – Energiepremies 2020 (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, supra).
Datum van de laatste update
14-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links