Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
CSO-LA : Partnerschappen voor duurzame steden
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Internationale samenwerking
Voorwerp

De projectoproep werd op 14 april 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert de projectoproep « Lokale overheden : partnerschappen voor duurzame steden » in het kader van het programma « CSO-LA » (meer informatie in de programmafiche).

De algemene doelstelling van deze oproep bestaat uit het bevorderen van een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling via partnerschappen tussen lokale overheden van EU-lidstaten en partnerlanden, in overeenstemming met het programma voor duurzame ontwikkeling voor 2030.

Deze partnerschappen zullen de lokale overheden in partnerlanden helpen om duurzame stedelijke ontwikkeling aan te pakken d.m.v. capaciteitsopbouw en dienstverlening. Peer-to-peer-uitwisselingen vormen de kern van deze aanpak. Acties kunnen de oprichting van nieuwe partnerschappen ondersteunen of aan de versterking van partnerschappen en langdurige samenwerkingsrelaties bijdragen.

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn :
 1. De versterking van het stedelijk bestuur
 2. Zorgen voor de sociale opening van de steden
 3. De verbetering van stedelijke veerkracht en de milieuvriendelijkheid
 4. De verbetering van de welvaart en de innovatie in de steden
 5. De versterking van de institutionele veerkracht in een context van kwetsbaarheid
Met « Institutionele veerkracht » wordt bedoeld : de institutionele capaciteit van de lokale overheden om schokken op een positieve manier op te vangen en op te lossen door hun structuren aan te passen en te wijzigen, alsook hun capaciteiten versterken om deze uitdagingen aan te pakken.

Voor de keuze van de doelstellingen gerelateerd aan de « geografische criteria » (infra) : cf. Richtlijnen van de projectoproep, pag. 5-8 (infra).

In de voorstellen moet duidelijk worden aangegeven en uitgelegd hoe aan de vier volgende prioriteiten wordt voldaan (voor elk van hen) :
 1. Op een duidelijke wijze de bijdrage aan de verwezenlijking van SGD 11 aantonen
 2. Activiteiten integreren die leren en/of peeruitwisselingen bevorderen en/of op korte termijn de expertise van overheidsagenten op subnationaal niveau inzetten met het oog op stedenbanden
 3. De multi-stakeholder en multisectoriële benaderingen bevorderen
 4. De EU-aanpak bevorderen van een op rechten gebaseerde benadering van ontwikkelingssamenwerking, die alle mensenrechten omvat, inclusief de participatie en de toegang tot besluitvorming, het discriminatieverbod (o.m. de gelijkheid tussen mannen en vrouwen) en de gelijke toegang, de verantwoordelijkheid en de toegang tot de rechtsstaat, de transparantie en de toegang tot informatie
De integratie van minimum één van de volgende bijkomende prioriteiten zal als een meerwaarde beschouwd worden :
 1. Trilaterale samenwerking (bv. tussen 2 partners uit het Zuiden en een Belgische gemeente)
 2. Intelligente steden / smart city (het gebruik van ITC om de operationele efficiëntie van de steden te verhogen, om informatie met de bevolking te delen, om de diensten en het welzijn van de burgers te verbeteren)
 3. Het scheppen van werkgelegenheid
Toekenningsvoorwaarden
Geografische criteria

De oproep omvat volgende loten :
- Lot nr. 1 : Partnerschappen voor duurzame steden in Afrika bezuiden de Sahara
- Lot nr. 2 : Partnerschappen voor duurzame steden in Azië en in het Gebied van de Stille Oceaan
- Lot nr. 3 : Partnerschappen voor duurzame steden in Latijns-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben
- Lot nr. 4 : Partnerschappen voor duurzame steden in de zuidelijke en oostelijke nabuurschapslanden
- Lot nr. 5 : Partnerschappen voor duurzame steden op kleinere schaal
- Lot nr. 6 : Partnerschappen voor duurzame steden in kwetsbare landen

De aanvragers moeten in de titel van het project duidelijk vermelden voor welk lot zij een aanvraag indienen. Men mag enkel 2 aanvragen indienen als één ervan betrekking heeft op Lot nr. 6.

Voor Lot nr. 5 is het bevolkingsaantal vastgelegd op max. 150.000 inwoners voor de Europese lokale overheden en op max. 300.000 inwoners voor de partnerlanden van de lokale overheden.

Voor een lijst met kwetsbare landen (lot nr. 6) : cf. Bijlage M (infra).

Voor meer details betreffende de in aanmerking komende landen : cf. Bijlage L (infra).

Partnerschap

Een project heeft betrekking op een aanvrager en minstens één mede-aanvrager.  Indien de aanvrager in een lidstaat van de EU gevestigd is, dan moet de mede-aanvrager in een partnerland gevestigd zijn (waar de activiteit zal plaatsvinden) en vice-versa.

De aanvrager moet een lokale overheid zijn of een vereniging van lokale overheden. 

De organisaties van het maatschappelijk middenveld, de universiteiten en de onderzoekscentra komen enkel in aanmerking als geassocieerde entiteiten (en ontvangen dus geen financiering in de vorm van een subsidies, met uitzondering van dagvergoedingen en verplaatsingskosten).

Looptijd van de activiteiten

De initiële verwachte looptijd van een activiteit mag niet minder dan 24 maanden en niet meer dan 60 maanden bedragen.
Bedrag en betaling
Indicatief budget voor deze projectoproep : 111,5 miljoen euro.

Elke Europese bijdrage die in het kader van deze oproep gevraagd wordt moet tussen volgende minimum- en maximumbedragen liggen :
- voor de loten 1 - 4 : tussen 2 en 5 miljoen euro
- voor de loten 5 - 6 : tussen 0,5 en 1 miljoen euro
en de totale subsidiabele kosten van de activiteit mogen volgende percentages niet overschrijden :
- minimumpercentage : 50 %
- maximumpercentage : 95 %

Voor de subsidiabele kosten : cf. programmafiche (supra).
Procedure
Het betreft een beperkte projectoproep die een procedure in 2 fasen voorziet. Een beknopte nota moet uiterlijk op 14 april 2020 om 16 uur ingediend worden. Deze nota mag in het Engels, Spaans, Frans of Portugees opgesteld worden (cf. Bijlage A.1, infra).

Indien het project geselecteerd wordt, dan moet een volledig dossier met o.m. een logisch kader in juni 2020 ingediend worden (datum te bevestigen).

Het systeem PROSPECT moet voor deze oproep gebruikt worden bij het indienen van de aanvraag. Meer informatie in de programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Cf. programmafiche (supra).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het programma

Cf. programmafiche (supra).

Betreffende de projectoproep

Alle nuttige documenten, waaronder het formulier met de beknopte nota (Bijlage A.1), de lijst met de in aanmerking komende landen (Bijlagen L en M) en de richtlijnen zijn op deze webpagina beschikbaar.
Datum van de laatste update
15-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links